{:my}NOTA: DIIRINGI FOTO

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI), YBhg Datuk Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff hari ini memperkenalkan Taklimat Integriti atau Integrity Briefing seperti mana yang biasa dilakukan melibatkan aspek keselamatan bangunan pada sesuatu program atau majlis yang diadakan.

Dalam ucapan beliau pada sesi perasmian Dialog Integriti ASEAN 2017 (AID 2017) di Kuala Lumpur hari ini,

Datuk Dr Anis memperkenalkan Taklimat Integriti yang disaran untuk digunakan oleh semua pihak sebagai usaha untuk memperingati masyarakat tentang perkara-perkara yang didapati melanggari peraturan dan undang-undang.

Antara peringatan yang terkandung dalam Taklimat Integriti yang disyorkan ini adalah tindakan- tindakan melanggar peraturan apabila mengemukakan tuntutan, menggunakan peralatan atau kelengkapan pejabat bagi kegunaan peribadi, dan menggunakan kedudukan atau jawatan bagi mendapatkan faedah-faedah tertentu.

“Lazimnya kita melihat ada Taklimat Keselamatan, tetapi aspek budaya berintegriti yang penting tidak dititikberatkan sebelum ini. Oleh itu, adalah dicadangkan sebelum sesuatu majlis dimulakan, seperti mana taklimat keselamatan, elok juga untuk diberi peringatan tentang kesalahan-kesalahan berkaitan integriti,” kata beliau.

Malah salah satu resolusi daripada AID 2017 adalah menyatakan sokongan ke atas cadangan mengamalkan Taklimat INTEGRITI dan disaran untuk diangkat ke peringkat negara-negara ASEAN. Datuk Dr Anis berkata, INTEGRITI bersedia untuk berkongsi kandungan Taklimat Integriti kepada semua pihak memandangkan mewujudkan budaya berintegriti sangat mustahak. “Ini kerana usaha memupuk budaya berintegriti tinggi bukan hanya terletak di bahu agensi atau institut seperti INTEGRITI tetapi memerlukan peranan bersama semua lapisan masyarakat,” kata beliau.

Atas dasar berkongsi amalan-amalan baik dan mengamalkan tadbir urus yang baik dan berdasarkan nilai sejagat, INTEGRITI, yang matlamat akhirnya untuk membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai nilai-nilai murni sejagat, menganjurkan AID 2017 hari ini.

“Usaha pemupukan budaya ini adalah kerja berterusan dan berjangka panjang,” kata beliau. “Kami berharap Dialog ini akan terus meningkatkan kerjasama serantau dan melibatkan rakyat ASEAN ke arah menggalakkan tadbir urus yang baik melalui nilai sejagat,” kata Datuk Dr Anis dalam kenyataan media dikeluarkan sempena AID 2017.

AID kali pertama telah diadakan pada tahun 2008 manakala yang kedua pada tahun 2015. AID 2008 memfokus tema “Kerjasama Serantau Untuk Memperkukuhkan Integriti dan Memperkuatkan Kepercayaan” manakala dialog dua tahun lalu membincangkan tema “Kerjasama Serantau Meningkatkan Integriti Menerusi Pengajian Tinggi”.

Susulan kejayaan dua pertemuan yang lalu, kata beliau, AID 2017 dianjurkan dengan tiga objektif iaitu (i) membincangkan dan berkongsi pengetahuan, pengalaman dan pengajaran mengenai peranan nilai sejagat dalam meningkatkan tadbir urus yang baik, (ii) menyediakan platform untuk bertukar idea dan tindakan untuk memupuk nilai sejagat dan mempromosikan Komuniti ASEAN yang inklusif, dan (iii) mengukuhkan rangkaian strategik dan persekutuan antara institusi dan individu yang integriti juara di negara-negara ASEAN.

AID 2017 bertemakan “Reinventing Good Governance Through Universal Values” (Memupuk Tadbir Urus Baik Melalui Nilai-nilai Sejagat). YBhg Datuk Dr Anis juga berkata AID 2017 akan menjadi landasan kukuh bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman mereka dalam bidang pengukuhan tadbir urus yang baik melalui penerapan nilai-nilai sejagat, dengan demikian mempromosikan budaya kerjasama, keamanan dan keharmonian di rantau ini, dan menjadikan integriti satu cara hidup.

AID 2017 telah menghimpunkan tokoh-tokoh dan pakar-pakar ternama dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Lao PDR, Vietnam, Kemboja dan Singapura. YBhg Datuk Dr Anis yang berkongsi pengalaman dan produk-produk dibangunkan

INTEGRITI berkata, mantan Setiausaha Agung ASEAN, Tan Sri Dr Surin Pitsuwan menyampaikan ucaptama di bawah tajuk “Value Based Approach To Promote Good Governance and Integrity” (Pendekatan Berasaskan Nilai Bagi Mempromosikan Tadir Urus Baik dan Integriti).

Pembentangan panel bertemakan “Mapping Solutions: Effective Tools for Improving Public Services

– Country Experiences” (Pemetaan Penyelesaian: Instrumen Efektif Bagi Mempertingkatkan Perkhidmatan Awam – Pengalaman Negara Masing-masing) akan dikupas oleh Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Dato’ Dr Mazlan Yusoff.

Pembentang yang lain terdiri daripada Timbalan Pencegahan Komisi Pemberantasaan Korupsi Indonesia, Pahala Nainggolan; Pakar Akademik Kanan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Kebangsaan Thailand, Dr Sirilaksana Khoman dan Penolong Ombudsman, Pendakwa Raya, Maklumat, Penilaian dan Perkhidmatan Pemantauan, Pejabat Ombudsman, Filipina, Maribeth T. Padios.

Dalam pada itu, Lao PDR diwakili oleh Pengarah Pusat Penyelidikan Asia, Universiti Kebangsaan Laos, Prof Madya Dr Bouadam Sengkhamkhoutlavong; Pensyarah Fakulti Pentadbiran Awam, Akademi Nasional Pentadbiran Awam Vietnam, Ha Thu Quyen; Pakar Perunding Bank Dunia Kemboja dan Felo Adjung Pusat Penyelidikan Pertumbuhan Asia, Singapura, Dr Sothea Oum dan bekas Pegawai Pendakwa Raya, Kementerian Sumber Manusia, Singapura, Prabhinder Singh.

Majlis penutup AID 2017 disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Senator Paul Low Seng Kuan. Dalam pada itu, Tan Sri Dr Surin dalam ucaptamanya antara lain berkata, beliau menyambut baik dan menghargai peranan dimainkan oleh INTEGRITI dalam memupuk budaya berintegriti khusunya dari peringkat tadika.

Dengan merujuk kepada Modul Integriti Prasekolah (MIPs) yang dibangunkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Tan Sri Dr Surin berkata, INTEGRITI telahmengambil langkah- langkah murni lagi membina ke arah melahirkan komuniti berintegriti.“Tadbir urus baik adalah penting bagi membantu rakyat melepasi kitaran kesukaran hidup,” kata beliau yang kali kedua hadir dan menyampaikan ucaptama pada AID. Kali pertama adalahsemasa menjawat jawatan Setiausaha Agung ASEAN pada tahun 2008.

KETERANGAN FOTO

Felo Utama Institut Integriti (INTEGRITI) Profesor Emeritus Dato’ Dr Abdul Rahman Embong (kiri) menyerahkan dokumen resolusi kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Paul Low Seng Kuan sambil diperhatikan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (INTEGRITI) Datuk Dr Anis Yusal Yusoff (kanan).

Felo Utama Institut Integriti (INTEGRITI) Profesor Emeritus Dato’ Dr Abdul Rahman Embong (kiri) menyerahkan dokumen resolusi kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Paul Low Seng Kuan sambil diperhatikan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (INTEGRITI) Datuk Dr Anis Yusal Yusoff (tengah).{:}{:en}KUALA LUMPUR, 26 October 2017: President and Chief Executive Officer of the The Malaysian Institute of Integrity (INTEGRITI), YBhg Datuk Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff, today proposed for the introduction of an Integrity Briefing, similar to the safety briefing, as a standard item at the commencement of programs, events or ceremonies.

The proposal was mooted at the opening of the ASEAN Integrity Dialogue 2017 (AID 201) in Kuala Lumpur today, in which Datuk Dr Anis explained its intention as an effort towards enhancing public awareness on matters related to integrity.

He further elaborated that the Integrity Briefing will contain among others, reminders such as submission of unlawful claims, using of office facilities or assets for personal use, and using official position to obtain personal benefits.

“Usually we observe a safety briefing at events and functions, but a significant aspect on integrity as a culture has never been emphasized. Thus, it is recommended that such as a briefing is included before the commencement of any ceremony as it is also good to be reminded of integrity-related aspects,” he said.

In fact, the proposed integrity briefing were among the resolutions tabled at AID 2017 and its recommendation was extended to all ASEAN countries.

Datuk Dr Anis said INTEGRITI is willing to share the contents of the integrity briefing with all parties to facilitate in creating a culture of integrity that is so vital in our daily lives.

“This is because the effort to cultivate a high integrity culture does not lie on the shoulders of the bodies such as INTEGRITI but rather requires the contribution and participation of society at large,” he said.

AID 2017 which was organised by INTEGRITI, a body to facilitate in developing Malaysia towards a high integrity nation that is resilient as well as that embraces universal good values, focused on the sharing of good practices and the practice of good governance based on universal values.

“The efforts in the cultivation of this culture are continuous and long-term,” he said.

“We hope that this Dialogue will continuously enhance regional cooperation and engage the people of ASEAN towards promoting good governance through universal values,” said Datuk Dr Anis in the press release in conjunction with AID 2017.

The first AID was held in 2008 with the second edition in 2015. AID 2008 had focused on the theme “Regional Cooperation To Strengthen Integrity and Strengthen Faith” while the dialogue two years ago deliberated on the theme “Regional Cooperation Enhancing Integrity Through Higher Education”.

Following the success of its predecessors, Datuk Dr. Anis further elaborated that AID 2017 was organized with three objectives namely: (i) to discuss and share knowledge, experiences and teachings on the role of universal values in enhancing good governance, (ii) to provide a platform in exchanging ideas and actions towards fostering universal values and towards the promotion of an inclusive ASEAN Community, and (iii) towards strengthening strategic and federal networks between institutions and individuals championing integrity in ASEAN countries.

AID 2017 was set on the backdrop of its theme – “Reinventing Good Governance Through Universal Values”.

Datuk Dr Anis added that AID 2017 would serve as a constructive platform for ASEAN member nations to enhance their cooperation and understanding in the field of good governance through the adoption of universal values, thereby promoting the culture of cooperation, peace and harmony in the region, and integrity as a way of life.

AID 2017 featured the gathering of leading figures and experts from Malaysia, Indonesia, Thailand, the Philippines, Lao PDR, Vietnam, Cambodia and Singapore. The keynote address was delivered by former ASEAN Secretary-General, Tan Sri Dr Surin Pitsuwan, entitled “Value Based Approach To Promote Good Governance and Integrity” while Datuk Dr Anis shared experiences and instruments developed by INTEGRITI.

AID 2017 also showcased a panel discussion on the topic “Mapping Solutions: Effective Tools for Improving Public Services – Country Experiences” featuring presentations by Dato’ Dr Mazlan Yusoff, Director General of the Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU); Deputy of Prevention of the Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK), Pahala Nainggolan; Senior Academic Specialist, Thailand National Anti-Corruption Commission (NACC), Dr Sirilaksana Khoman and Assistant Ombudsman, Prosecution, Information Evaluation and Monitoring Services, Office of  Ombudsman, Phillipines, Attorney Maribeth T. Padios.

Lao PDR was represented by Associate Profesoor Dr Bouadam Sengkhamkhoutlavong, Director of Asia Research Centre at the National University of Laos; Ha Thu Quyen, Lecturer, Faculty of Public Administration, National Academy of Public Administration, Vietnam; Dr Sothea Oum, Consultant, World Bank of Cambodia and Prabhinder Singh, former Prosecuting Officer, Ministry of  Manpower, Singapore.

AID 2017 was officially closed by YB Senator Paul Low Seng Kuan, Minister in the Prime Minister’s Department in-charge of Governance, Integrity and Human Rights.

The highlight of AID 2017 was when Tan Sri Dr Surin in his keynote address, welcomed and appreciated the role of INTEGRITI in fostering a culture of integrity especially at the pre-school level.

Refering to the Pre-school Integrity Module (MIPs) developed in collaboration with the Ministry of Education of Malaysia, Tan Sri Dr Surin said INTEGRITI had taken constructive steps towards creating a community of integrity among the young.

“Good governance is important to help people overcome the life cycle of difficulty,” he said in delivering the key note address for the second time. The first being at the inauguration of the ASEAN Secretary-General in 2008.


For further information, please contact Dr. G. Manimaran, Director of Communications Programme, Centre for Communication, Special and International Programmes at 012-3081355 or 03-62092050 or via email at [email protected]{:}